หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี ,นางจารุภา กำเนิดพันธุ์ นายก อบต.แชะ
พร้อมส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจัดพิธีมอบกระบือเพศเมีย ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 50 ตัว พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย,มอบเวชภัณฑ์ยาถ่ายพยาธิ ,ยาฆ่าเชื้อ
และกิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวโดยการปลูกตันไม้ และหญ้าแฝก -โครงการคัดแยกขยะ ในชุมชน
-รณรงค์ควบคุมโรคไข้ เลือดออก ณ วัดหนองมะค่า หมู่ที่ 9 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก