หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ 25 ตัว ให้กับเกษตรกร 25 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และได้รับเกียรติจากนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอโนนสูง ,นายก อบต.ขามเฒ่า , กำนัน และผู้ใหญบ้าน ร่วมพิธี
ณ บ้านถนนหัก ม.12 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก