หัวเว็บ
นายรังสรรค์  ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายมาโนชญ์  วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (กรรมการผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ)
  ตัวแทน อุตสาหกรรมจังหวัด, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  และท้องถิ่นจังหวัดร่วมตรวจให้คำแนะนำการขออนุญาตก่อสร้าง โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล พร้อมลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
ตรวจโรงฆ่า
โรงฆ่าสัตว์
โรงฆ่าสัตว์
โรงฆ่าสัตว์
โรงฆ่าสัตว์
โรงฆ่าสัตว์
กลับหน้าแรก