หัวเว็บ
นายปิยวรรษ เจริญผล ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร และเยี่ยมชมแปลงเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2560 เพื่อติดตามความพร้อม สร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม ทางการเกษตร โดยจัดสรรปันส่วนในพื้นที่ของตนเองให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม หลังจากที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานของรัฐบาล ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มอบไก่ไข่ ให้แก่เกษตรรายละ 5 ตัวพร้อมอาหาร เวชภัณฑ์ เมล็ดกระถิน และท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ซึ่งจากการตรวจ ติดตามในวันนี้เกษตรกรมีความพร้อม มีคอก ไก่ ไก่มีสุขภาพแข็งแรงดี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
กลับหน้าแรก