รูปหัวเว็บ

นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายขวัญชัย หุนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ตัวแทนปลัดจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
ร่วมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ) ของนายบุญโฮม ทองมีค่า ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 เพื่อออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการจึงได้ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ระบบเดิมให้เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่เข้าสู่มาตรฐานมีกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ
ปริมาณการผลิต(โค-กระบือ) 5-10 ตัว/วัน สามารถรองรับผู้ประกอบการฆ่าสัตว์โค-กระบือในเขตพื้นที่อำเภอห้วยแถลงรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งก่อนหน้านี้อำเภอห้วยแถลงก็ได้มีโรงฆ่าสัตว์(สุกร) ที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแล้วในเขตตำบลทับสวาย อ.ห้วยแถลง

ยินดีต้อนรับ
ขบวนต้อนรับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯมาถึง
ผูกผ้าสัมพันธไมตรี
วันนี้วันสำคัญของชาวห้วยแถงอีกวันหนึ่ง
บริเวณเตนท์พิธี
ท่านรองผู้ว่ากล่าวพบปะเยี่ยมเยียน
เปิดป้าย
ประตูแห่งความปลอดภัยด้านเนื้อสัตว์
ท่านรองผู้ว่าตรวจเยี่ยมชมบริเวณด้านใน
ซากต้องแขวน
โรงฆ่าสัตว์อำเภอห้วยแถลงเปิดแล้วครับ