หัวเว็บ
คณะทำงานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านปศุสัตว์ระดับจังหวัดนครราชสีมา และกรมปศุสัตว์ (สพส.)เข้าตรวจติดตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านปศุสัตว์ ฟาร์มทองอุไรฟาร์ม ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา มี 24 โรงเรือน มีกำลังการผลิตอยู่ 28,000 ต้ว
(สุกรขุน)โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการอุดหนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก กรมปศุสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
ติดตาม
ติดตาม
ติดตาม
ติดตาม
ติดตาม
ติดตาม
กลับหน้าแรก