หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการเลี้ยงโคเนื้อตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรมปศุสัตว์ กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ทั้ง 63 กลุ่ม (580ราย)
โดยได้รับเกียรติจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด,เกษตรจังหวัด, สหกรณ์จังหวัดและหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย รายละ 250,000บาท (สร้างคอก 50,000-,ซื้อแม่โคท้อง/ลูกติด 5 ตัวๆละ 40,000-) ระยะเวลาโครงการ 7 ปี
ส่งคืนเฉพาะเงินต้นในปีที่4-7 ปีๆละ 62,500 บาท จังหวัดนครราชสีมามีผู้เข้าร่วมโครงการ 580ราย วงเงินกู้ 145 ล้านบาท
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
mou
mou
mou
mou
mou
mou
mou
mou
mou
mou
กลับหน้าแรก