หัวเว็บ
น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมิน
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ปฏิบัติงานตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เพื่อออกใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ ที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งปนเปื้อนและสารตกค้าง
เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
กลับหน้าแรก