หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จัดพิธีมอบโค จำนวน 53 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวนเกษตรกร 53 ราย โดยมีนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบ
นายไพรัตน์ ปากคีบทอง ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์, ปลัดอาวุโสอำเภอเทพารักษ์ สัสดีอำเภอ เกษตรอำเภอ สจ. ตัวแทนกศน. พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพื้นที่อำเภอเทพารักษ์ และเกษตรกรร่วมพิธี
ณ หอประชุมอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก