รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ฟาร์มโคไท ของนางชวพร สุขขาว ที่อยู่ 77 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11-15 มิถุนายน 2550
ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ฯ ฟาร์มโคไท เมืองคง
ปศุสัตว์อำเภอชี้แจงนโยบายแนวเศรษฐกิจพอเพียง
หมอชลอ บรรยายสมุนไพรรักษาสัตว์
พี่น้องสมาชิกเครือข่าย
หมอถาวร ให้ความรู้เรื่องพืชอาหารสัตว์
แนะนำทำปุ๋ยหมักโดยหมอดินอาสา
นักวิชาการเกษตร อบต.เมืองคง สอนทำปุ๋ยหมัก
คนนี้เจ้าของฟาร์มตัวจริง นางชวพร สุขขาว
บริเวณโรงเรือน
ภายในคอก
โคเนื้อในฟาร์ม
พ่อพันธุ์ประจำฟาร์ม
บ่อปลา แหล่งน้ำสำคัญ
แปลงหญ้า
เพาะชวนชมขายเสริม
บ้านคนเลี้ยงวัว
ดูงานตำบลพลสงคราม อ.โนนสูง
ให้ความสนใจเต็มที่
เกษตรอำเภอโนนสูงให้การต้อนรับ
เจ้าของแปลงเรียนรู้
เล่าจากประสบการณ์จริง
ทำให้เห็นจริงว่าทำดินให้ดีทำกันยังงัย
มอบประกาศนียบัตร
เบื้องหลัง