หัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายบุญสม พลรักษา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย ออกให้บริการเจาะเลือดแพะ -แกะ เพื่อขอต่ออายุฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีสA และขอรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีสA
จำนวน 7ฟาร์ม เกษตรกร 6 ราย จำนวนแพะ - แกะ ที่เจาะเลือด 249 ตัว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559

ตรวจเลือดแพะ
ตรวจเลือดแพะ
ตรวจเลือดแพะ
ตรวจเลือดแพะ
กลับหน้าแรก