หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2558
ของสนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกไปเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านโคกกระชาย ม.1 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
เพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้กำลังใจในการประกอบอาชีพ สร้างความเข้าใจและความห่วงใยในแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ นอกจากนี้ยังได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุง กระบือ 43 ตัว และผสมเทียมแม่กระบือ
จำนวน 15 ตัว(ภายหลังจากการเหนี่ยวนำ การเป็นสัด) สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์ตลอดจนประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวเป็นอย่างมาก
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
กลับหน้าแรก