รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ ด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก
ปีงบประมาณ 2551 เมื่อวันที่ 24-25 กรกรฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ปศุสัตว์จังหวัดฯกล่าวเปิดการประชุม
ประชุมซ้อมแผนเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก
ปศุสัตว์อำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ปภ.จังหวัดฯมาร่วมประชุม
แยกกลุ่มทำแผน(กลุ่มที่ 1)
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
ร่วมกันพิจารณา
ระดมความคิด
วิทยากรให้ความรู้
ปศุสัตว์อำเภอรับฟังการบรรยาย
นำเสนอแผน(กลุ่มที่ 1)
นำเสนอแผน(กลุ่มที่ 2)
นำเสนอแผน(กลุ่มที่ 3)
มอบของที่ระลึกให้วิทยากร
ลงทะเบียน