หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโค 2 ตัว มูลค่า 56,000 บาท ซึ่งคุณยรรยง มานะเสถียร พร้อมญาติพี่น้องร่วมกัน
บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคดังกล่าวแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และทางโครงการฯ มอบให้เกษตรกร
อ.โนนไทย 2 ราย ยืมเพื่อการผลิตต่อไป ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระคร อนุวัตรชินวงศ์(หลวงพ่อจอย ชินวังโส)เจ้าคณะอำเภอ/เจ้าอาวาสวัดโนนไทย
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก