รูปหัวเว็บ
นายสำราญ ปลั่งกลาง ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ตรวจเยี่ยมเกษตรกร และติดตามงาน และทำสัญญายืมเพื่อการผลิต มอบลูกโคตัวที่ 1
ให้กับเกษตรกรโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554