หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน และสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน
จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2556 โดยมีนายสมศักดิ์ ทองจันทึก ท้องถิ่นอำเภอสูงเนิน เป็นประธานในที่ประชุม
น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสมนึก ชำนาญกูล ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน เป็นผู้แทนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
กลับหน้าแรก