หัวเว็บ
คณะกรรมการประเมินราคาจำหน่ายสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามงานและตรวจประเมินราคาขั้นต่ำลูกตัวที่ 1 ที่เกษตรกรส่งคืนโครงการฯ ในพื้นที่ อ.สีดา อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
กลับหน้าแรก