หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย มอบลูกโค-กระบือเพศเมีย ตัวที่ 1 ให้กับเกษตรกรรายใหม่ และมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้กับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตามโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2557
ณ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
มอบกรรมสิทธิ์ธคก.
มอบกรรมสิทธิ์ธคก.
มอบกรรมสิทธิ์ธคก. มอบกรรมสิทธิ์ธคก.
มอบกรรมสิทธิ์ธคก.
มอบกรรมสิทธิ์ธคก.
มอบกรรมสิทธิ์ธคก.
มอบกรรมสิทธิ์ธคก.
กลับหน้าแรก