รูปหัวเว็บ
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นายสมนึก ชำนาญกูล ปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
และโรงพักสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันตรวจและให้คำแนะนำการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ) นายพินิจ หมายมั่น
ในพื้นที่ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา