หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555
คุณภูดิส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดฯ
กล่าวพบปะเกษตรกร
คุณณัฐเมศ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดฯ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ
วิทยากรจากส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ มาถ่ายทอดความรู้
คุณหมอรณกร ขำดี สัตวแพทย ์จาก สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ
ถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์
พี่น้องเกษตรกรมาร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้
ตั้งใจรับฟังกันเป็นอย่างดี
กลับหน้าแรก