หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ ออกติดตามและให้บริการรักษาสัตว์ป่วย พร้อมแนะนำส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านคลองบง ม.2 ,บ้านกุดสระแก้ว ม.3
ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา จำนวน 20 ราย จากการสอบถามเกษตรกรพบว่าเกษตรกรประสบปัญหาด้านพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ
,ราคาโคเนื้อในพื้นที่มีราคาลดลง จึงได้แนะนำให้เกษตรกรปรับปรุงทำเลเลี้ยงสัตว์เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอกับปริมาณโค-กระบือที่เลี้ยง
และเกษตรกรมีความต้องการให้ทางราชการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558
เยียมเยียน
เยียมเยียน
เยียมเยียน
เยียมเยียน
เยียมเยียน
เยียมเยียน
เยียมเยียน
เยียมเยียน
กลับหน้าแรก