รูปหัวเว็บ
ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะสัตวแพทย์หน่วยฝึกผสม Copra Gold 06 ( กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และกองทัพอากาศไทย ) ร่วมออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาล สัตว์ ณ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549