หัวเว็บ

น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา
แทนประธานคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการฯระดับจังหวัด และอำเภอ
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ประเภทสัตว์ปีกของนายบุญรอด  สิงห์ยอย ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557

ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
กลับหน้าแรก