หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 18 ตัว(โค 9 ตัว กระบือ 9 ตัว) มอบให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 18 ราย โดยได้รับเกียรติจาก
ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเกษตรกรร่วมพิธี ณ บ้านบุตานนท์ ม.10 ต.พระพุทธ
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก