หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอครบุรี
และหัวส่วนราชการอำเภอครบุรี ได้มอบกระบือ จำนวน 25 ตัว ให้เกษตรกร จำนวน 25 ราย ยืมเพื่อการการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จากหมู่ที่ 5,9,10,11 ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ณ บ้านตลิ่งชัน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก