หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย ออกเยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรและติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
และมอบเวชภัณฑ์ป้องกันโรคสัตว์ วัคซีนในสัตว์ปีก ให้กับกลุ่มเกษตรกร 45 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
ประชุมเกษตรกรธคก.
ประชุมเกษตรกรธคก.
ประชุมเกษตรกรธคก.
ประชุมเกษตรกรธคก.
กลับหน้าแรก