หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยเคลื่อนที่ปศุสัตว์เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ และทำสัญลักษณ์บนตัวสัตว์ "ตีเบอร์ 1" ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ให้กับกลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลห้วยยาง
ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จำนวน 50 ราย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
ตีเบอร์1ธคก
กลับหน้าแรก