หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร ตามภารกิจกรมปศุสัตว์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมปากช่อง
(DHHU ปากช่อง)ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสนง.ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ออกให้บริการเจาะเลือดโคนม
เพื่อทดสอบโรค Brucellosis Para TB พยาธิเม็ดเลือด ออกแนะนำการจัดการฟาร์ม การทำวัคซีนในสัตว์ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้เกษตรกรเพื่อเฝ้าระวัง
โรคระบาดสัตว์ และออกทำทะเบียนสัตว์ในโคนม ในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย ตำบลขนงพระ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 86 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
กลับหน้าแรก