หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง จัดพิธีมอบกระบือ 50 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
โดยนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,นายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง นายธนะวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง และหัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่เป็นผู้มอบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก