รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2552
ระหว่าง วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งต้องนำผลงานกิจกรรมพร้อมปัญหาอุปสรรค์ เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
โดยมี นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นผู้นำนโยบายเข้าถึงพื้นที่ รับปัญหา ช่วยแก้ไข ให้อยู่ดีกินดี
และเน้นให้มีงานด้านปศุสัตว์ ควบคู่กับงานเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนงานปี 2553 ซึ่งมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านปศุสัตว์ ทุกๆท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ
วันที่ 1 ของเดือน มีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นอกที่ว่าการอำเภอ
พร้อมออกตรวจสภาพพื้นที่ ที่มีปัญหาการครองชีพ
นายอำเภอ,เกษตร,ปศุสัตว์,สหกรณ์,ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นรถแล้วลงแพ
เข้าตรวจ 2 ครอบครัว ที่อยู่รอยต่อของอำเภอเมืองกับโนนไทย
วันที่ 2 ของเดือน ประชุมสภากาแฟ 08.00 น.ชั้น3 ที่ว่าการอำเภอ
มีหัวหน้าส่วนฯและกำนัน ทั้ง 24 ตำบล หารือก่อนประชุมผู้ใหญ่บ้าน
09.30 น.ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นำกล่าวปฏิญาณตน แล้ว
นายอำเภอ ประดับขีดผู้ใหญ่บ้าน ที่รับตำแหน่งใหม่
มอบรางวัลหมู่บ้านที่ร่วมบริจาคโลหิต,ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สังคม
ปู่มี ไตรพรหม รับมอบใบอนุโมทนา ของกรมปศุสัตว์ จากนายอำเภอ
ที่บริจาคโค 3 ตัว เข้าโครงการธนาคารโค กระบือ ิ
(2 พ.ย.) ร่วมกับ อบต.สุรนารี โดย นายกสมยศ รัตนปริยานุช ผู้จัด
มีปลัดจังหวัด นายวิทยา กามนต์ เป็นประธานในงาน
เป็นกิจกรรม งานวันนัดพบเกษตรกร ครั้งแรกของ อบต.
จนท.อบต.และจนท.ปศุสัตว์ จัดประกวดไก่พื้นเมือง
มีเกษตรกรส่งไก่เข้าประกวดกันมาก (เฉพาะในตำบล)
ไก่พื้นเมือง ที่มีลักษณะสายพันธุ์ ได้รางวัลที่ 1,2,3
เก็บตัวอย่างไก่ที่จะย้าย ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ จ.สุรินทร์
(ปศุสัตว์อำเภอ) ตรวจรับสัตว์ปลายทาง ทางรถยนต์มาจากภาคเหนือ
(2พ.ย.)งานวันลอยกระทง ร่วมกับ อบต.พะเนา ส่งกระทง เข้าประกวด
ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท สวยงาม หายเหนื่อยที่ตั้งใจประดิษฐ์มาร่วม
จนท.รับโคที่บริจาค เข้าโครงการธนาคารโค กระบือ (ปู่มี ไตรพรหม
(หมอธำรง)จนท.ชี้แจง ให้ผู้รับ 3 ราย จับฉลากรับโคท่านละ 1 ตัว
(3 พ.ย.)พร้อมรับโค จาก บ.หนองรังกา ต.โคกกรวด ของปู่มี ไตรพรหม
เจ้าของโค ร่วมส่งโคเพื่อไปยัง บ.บึงประเสริฐ ต.พลกรัง
(5 พ.ย.) สหกรณ์อำเภอ นัดกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ประชุมจัดตั้งกลุ่ม
จนท.เข้าร่วมรับฟัง รายละเอียดการจัดกลุ่มสหกรณ์
ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม-สมาชิกมากันพร้อม มี(รองนายก อบต.)ด้วย
แล้วเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนม ของนายผ่อง เพื่อตรวจสุขภาพโคนม
เจาะเลือดตรวจหาโรคแท้งติดต่อ (หมอโชคอนันต์)
ฉีดเอนติเจน ตรวจTest T.B. เพื่อต่ออายุฟาร์มปลอดโรค(หมอธำรง)
(6 พ.ย.)จนท.(หมอเฉลียว)เข้าทำสัญญายืมโค ของธนาคารโค กระบือ
จัดชุดของเกษตรกรมอบให้ไว้ เพื่อดูแลตามระเบียบ
โดยมีผู้ใหญ่บ้าน นายบุญส่ง เป็นผู้ค้ำประกันให้ลูกบ้านที่ยืมทุกคน
เกษตรกรผู้รับโค รายที่ 1 ชื่อ นายจำลอง ดูสันเทียะ
เกษตรกรผู้รับโค รายที่ 2 ชื่อ นายเทียม ช่วยงาน
เกษตรกรผู้รับโค รายที่ 3 ชื่อ นายพรม สุวรรณปักษ์
(10พ.ย.) ร่วมคณะกรรมการโครงการอาหารกลางว้น หลวงพ่อคูณ
ตรวจติดตามผลการดำเนินการ รอบปีที่ผ่านมา พร้อมรับปัญหาพื้นที่
ร.ร.ยางน้อยหัวสิบ นำกิจกรรมมาสาธิต พร้อมทานอาหารกลางวันร่วม
ปศุสัตว์,สัสดี จนท.ระดับอำเภอ-กำนัน-ผอ.-อาจารย์ ร่วมถ่ายภาพ
(13 พ.ย.) จนท.จากจังหวัด-อ.เมือง เข้าเยี่ยมกิจกรรม ที่ดำเนินการ(ไก่ชน)
คุณเสริมชัย ศวัสกร เจ้าของให้การต้อนรับ อธิบายกิจกรรมต่างๆ(กว่า30 ปี)
นำชมจุดต่างๆ ที่ดำเนินการ มีการช่วยฟักไข่ด้วยเครื่อง
ใช้ต้นมะม่วงเป็นร่ม มีน้ำหยดเลี้ยงต้น ไก่ถ่ายเป็นปุ๋ยให้ต้นมะม่วงด้วย
ไก่รุ่น แยกเป็นคอกๆ มีร่มต้นไผ่จีน(กิมซุ่ง) ที่วางแผนปลูกไว้ล่วงหน้า
ไก่ และคนเลี้ยง ได้รับความร่มเย็น/ประโยชน์จากต้นไผ่ อย่างคุ้มค่า
นายโฉม เกี้ยวสันเทียะ อดีตผู้ใหญ่บ้าน(อายุ 60 ปีแล้ว) เป็นอาสาฯ รุ่นแรกๆ
ดำเนินการด้านปศุสัตว์(สัตว์ปีก) ผสมผสานด้านการเกษตร มากว่า 30 ปี
จนท.จากจังหวัดและอำเภอเมือง เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรม ที่ดำเนินการ
พร้อมส่งเป็น อาสาปศุสัตว์ ตัวแทนเข้าประกวดกิจกรรมระดับอำเภอ
(20 พ.ย.) นายอำเภอมอบให้ปลัดอาวุโส นำหัวหน้าส่วนฯ ที่เกี่ยวข้อง
ออกตรวจสนามชนไก่ เพื่อตรวจต่ออายุ ประจำปี
ทั้ง 2 สนาม คือ สนามเขียวมรกต และสะพานสูง
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของและจนท.ในพื้นที่ เป็นอย่างดี
(24 พ.ย.)ออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน้าที่ทำการ อบต.บ้านโพธิ์
พื้นที่จัดงานมีน้อยจึงแยกส่วนปศุสัตว์ ออกไว้เฉพาะเพื่อสะดวกบริการ
ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่
ด้านใน กิจกรรมทำหมัน ฉีดวัคซีน ยาคุม ทุกอย่างฟรี ครับ
นายอำเภอ(เสื้อสีชมพู) นำหัวหน้าส่วนฯ ดูงานในพื้นที่ หมู่ 7 ต่อ
พี่น้องชาวบ้าน หมู่ที่7 ร่วมถ่ายภาพกับนายอำเภอ ไว้เป็นที่ระลึก
(25พ.ย.) ปศุสัตว์จังหวัด จัดประชุมประจำเดือน สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
ถึงอำเภอขามทะเลสอ นำเสนอข้อมูลพร้อมผลงาน
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์อำเภอ-สัตวแพทย์-สัตวบาล
ของ 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา มากันพร้อมหน้าครบถ้วน
หัวหน้าฝ่าย-หัวหน้ากลุ่มงานฯ พร้อม จนท.ของจังหวัด
มีปัญหาการปฏิบัติ เสนอที่ประชุม เพื่อหาแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน
(26พ.ย.) ประสาน อบต.โคกกรวด ใช้สถานที่จัดอบรมอาสาปศุสัตว์
ท่านนายกรุ่งเรือง กาญจนาวัฒนา กล่าวถึงงานด้านปศุสัตว์
พร้อมสนับสนุน ให้ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ประสบผลสำเร็จ
ปศุสัตว์อำเภอ พูดถึงงานด้านปศุสัตว์ ที่มีในตำบลโคกกรวด
หมอเฉลียว พูดถึงรายละเอียดของกลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ
หมอธำรง พูดเรื่องการเลี้ยงสัตว์ ในรูปกลุ่ม มีประโยชน์อย่างมาก
(30พ.ย.) พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไข้หวัดนก สนามชนไก่ สะพานสูง
ได้รับการสนับสนุน จนท.และเครื่องพ่น จากจังหวัด(นายอมฤต ดิสภักดี)
จนท.จัดเตรียมอุปกรณ์ และสถานที่ เพื่อความเรียบร้อย
สาธิตการสวมชุด พร้อมแนะนำให้เจ้าของสนาม เพื่อปฏิบัติถูกต้อง
พ่นทั้งอุปกรณ์การเลี้ยง ทุกอย่างเพื่อความปลอดภัย
สังเวียนชนไก่ ทุกจุดทั้งด้านนอก ด้านใน พร้อมที่นั่งรอบๆสังเวียน