รูปหัวเว็บ
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดในจังหวัดนครราชสีมา
ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง อำเภอชุมพวง
รวมทั้งห้างสรรพสินค้าในพื้นที่อำเภอเมือง ได้แก่ บมจ.สยามแม็คโคร จำกัด ,บ.คลังพลาซ่า จำกัด
เพื่อรับรองเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ตามโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
ของกรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่คลังพลาซ่า
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่คลังพลาซ่า
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่บมจ.สยามแม็คโคร จำกัด
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่บมจ.สยามแม็คโคร จำกัด
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่อำเภอชุมพวง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่อำเภอชุมพวง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่อำเภอห้วยแถลง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่อำเภอห้วยแถลง