หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ตามภารกิจกรมปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
เพื่อสอบถามปัญหาด้านปศุสัตว์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนกระหวัน ต.โนนยอ อ.ชุมพวง ,กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อลำทะเมนชัย ต.ไพล
อ.ลำทะเมนชัย และกลุ่มโคเนื้อเพื่อผลิตลูกบ้านทุ่งสว่าง ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง และได้มอบแร่ธาตุก้อนให้กลุ่มฯละ จำนวน 40 ก้อน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
กลับหน้าแรก