รูปหัวเว็บ
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ สุ่มสำรวจตัวอย่างข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
โครงการประมาณค่าประชากรสัตว์ใหญ่ ในพื้นที่อำเภอเมือง , อำเภอสูงเนิน , อำเภอปักธงชัย , อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2553
อำเภอเมืองนครราชสีมา หมอเฉลียว เจ้าของพื้นที่แนะนำทีมงานจากกรมฯ
บ้านบึงประเสริฐ ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา
เก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
สัมภาษณ์จากเจ้าของฟาร์มโดยตรง
อำเภอสูงเนิน
อำเภอปักธงชัย
อำเภอปักธงชัย
อำเภอสีคิ้ว
อำเภอสีคิ้ว
พี่น้องเกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ บ้านโนนกระิถินศรีประทาน อ.สีคิ้ว
มาให้ข้อมูลด้วยความยินดี