หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำหน่วยเฉพาะกิจบังคับใช้กฏหมายด้านปศุสัตว์ ออกตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ
ค้าซากสัตว์(เขียงเนื้อ สุกร เป็ด ไก่)ในตลาดสดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ได้แก่ตลาดประปา ตลาดสุรนคร ตลาดย่าโม เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายทางด้านปศุสัตว์โดยเฉพาะ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. 2535 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายต่อไป ทั้งนี้ทางสำนักงานฯได้มีแผนที่จะออกมาให้บริการออกใบอนุญาตค้าสัตว์และ
ซากสัตว์(ใบ ร.10) ให้แก่ ผู้ประกอบการนอกสถานที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์
ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์
ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์
ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์
ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์
ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์
ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์
ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์
ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์
ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์
ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์
ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์
ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์
กลับหน้าแรก