หัวเว็บ
นายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย รับมอบ Notebook Computer จากอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ จากการประกวดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริดีเด่น ประจำปี 2557
ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557
รับรางวัลธคก.
รับรางวัลธคก
รับรางวัลธคก
รับรางวัลธคก
รับรางวัลธคก
รับรางวัลธคก
รับรางวัลธคก
รับรางวัลธคก
รับรางวัลธคก
รับรางวัลธคก
กลับหน้าแรก