หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย ออกปฏิบัติงานให้คำแนะนำ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อขอรับรองฟาร์มมาตรฐานโคนมในเขตท้องที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558
ตรวจรับรองฟาร์ม
ตรวจรับรองฟาร์ม
ตรวจรับรองฟาร์ม
ตรวจรับรองฟาร์ม
ตรวจรับรองฟาร์ม
ตรวจรับรองฟาร์ม
กลับหน้าแรก