หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
กลับหน้าแรก