หัวเว็บ

ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อพบปะพูดคุยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การถ่ายพยาธิ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค และการให้อาหารสัตว์
ที่เพียงพอ ซึ่งเกษตรกร มีข้อเสนอแนะต้องการให้ทางราชการสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัคซีนอย่างต่อเนื่อง พร้อมนี้ได้มอบแร่ธุาตุก้อน เวชภัณฑ์ ยาถ่ายพยาธิ
ให้กับเกษตรกร 5 รายในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

เยี่ยมเกษตรกรธคก.
เยี่ยมเกษตรกรธคก.
เยี่ยมเกษตรกรธคก.
เยี่ยมเกษตรกรธคก.
กลับหน้าแรก