หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ออกคัดเลือกพ่อพันธุ์กระบือเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์กระบือประจำกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย ,ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
คัดเลือกพ่อพันธุ์
คัดเลือกพ่อพันธุ์
คัดเลือกพ่อพันธุ์
คัดเลือกพ่อพันธุ์
คัดเลือกพ่อพันธุ์
คัดเลือกพ่อพันธุ์
กลับหน้าแรก