หัวเว็บ
นายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย ร่วมลงนาม MOU การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเชิงคุณภาพแบบบูรณาการ
บ้านโนนพุทรา ต.ด่านจาก และออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร บ้านโตนด ม.7 ต.ถนนโพธิ์ เกษตรกร 45 ราย ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ แร่ธาตุ เมล็ดพันธุ์หญ้า และออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร ร่วมกับหัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ระดับอำเภอชุดที่ 1 (สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
และสนง.เกษตรอำเภอโนนไทยที่ อบต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก