รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายเฝ้าระวังไข้หวัดนก
โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง
ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551
ท่านนายอำเภอเป็นประธานการเปิดฝึกอบรม
ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตั้งใจมากันทุกคน
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
หมอบุญเลิศ ให้ความรู้การเฝ้าระวังโรค
หมอคมสันต์ ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม
ทีมเฝ้าระวังไข้หวัดนกห้วยแถลงเข้มแข็ง
หมอรัฐวิทย์ ปศุสัตว์อำเภอฯ นำชมของจริง
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันหน่อย