รูปหัวเว็บ
นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รับฟังรายงานการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์(สุกร)
ร่วมกับ นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง โรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของ นายบริบูรณ์ นิยมพงษ์ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ตำบลดอนหวาย
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผลการตรวจสอบคณะกรรมการฯ เห็นควรมอบใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์ ให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาลงนามในใบอนุญาตฯ
ให้แก่ผู้ประกอบการแล้วตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2554