หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา โดยนายวรวุฒิ วาจามั่น ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย และเจ้าหน้าที่ ออกดำเนินการมอบโคลูกตัวที่ 1 เพศเมีย
จำนวน 6 ตัวให้กับเกษตรกรรายใหม่ จำนวน 6 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ณ บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก