หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 50 ตัว(โค22 ตัว กระบือ 28 ตัว)ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอลำทะเมนชัย
ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านใหม่ลำทะเมนชัย หมู่ 6 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก