หัวเว็บ
นายชัยรัช ไทยดำรงเดช นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานในพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 30 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ โดยมีนายดำริห์ เพ็ชรนิล ปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมพิธีมอบโค ณ วัดนามาบ บ้านนามาบ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก