หัวเว็บ
ว่าที่ร้อยตรีบัญหาร บุญมี นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 25 ตัว มูลค่า 675,000 บาทให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายมนตรี บริบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น
และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านนางออ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านนางออ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก