หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ"
ตามโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสระพระ ตำบลท่าลาดขาว
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
กลับหน้าแรก