หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 โดยดำเนินการร่วมกับ สนง.ปศข.3 และมี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศข.3 ร่วมในพิธี
กิจกรรมประกอบด้วย -ฉีดวัคซีนปัองกันโรคพิษสุนัขบ้า 120 ตัว -การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 70 ตัว -ให้คำปรึกษาการเลี้ยงสุนัข แมว 52 ราย
-การรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น 14 ตัว -การจัดนิทรรศการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก