รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบให้คำแนะนำการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ปีกนางสำรวย เจนแพทย์
ผู้ประกอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.๒) ได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕
โดยผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ของตนเองให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานต่อไป