หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน จัดพิธีมอบโค 21 ตัว กระบือ 2 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกอบต.สมาชิก อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี
ณ บ้านโคกกะพี้ ม.5 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก